Pome资料库
Pome 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 返回首页

巴斯卡三角形

说明

巴斯卡(Pascal)三角形基本上就是在解 nCr,因为三角形上的每一个数字各对应一个nCr,其中 n 为 row,而 r 为 column,如下:

  0C0

  1C0 1C1

 2C0 2C1 2C2

 3C0 3C1 3C2 3C3

4C0 4C1 4C2 4C3 4C4

对应的数据如下图所示:

解法

巴斯卡三角形中的 nCr 可以使用以下这个公式来计算,以避免阶乘运算时的数值溢位:

nCr = [(n-r+1)/r] * nCr-1

nC0 = 1

演算法

1
2
3
4
5
6
7
/* 计算nCr,但是并不快,只是方便 */
Procedure COMBI(n, r) [
  FOR(i = 1; i <= r; i = i + 1)
    p = p * (n-i+1) / i;

  RETURN p;
]

解决 nCr 的算法之后,剩下的就是如何将这些数字排版成三角形的问题了,这就要看您是如何显示成果的了,下面的程式将分别示范文字模式(C实作)与视窗模式(Java实作)的解法。

编码参考

C

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include <stdio.h>
#define N 12

long combi(int n, int r){
  int i;
  long p = 1;

  for(i = 1; i <= r; i++)
    p = p * (n-i+1) / i;

  return p;
}

void paint() {
  int n, r, t;

  for(n = 0; n <= N; n++) {
    for(r = 0; r <= n; r++) {
      int i;
      /* 排版设定开始 */
      if(r == 0) { 
        for(i = 0; i <= (N-n); i++) {
          printf("  ");
        }
      }
      else {
        printf("  ");
      } /* 排版设定结束 */

      printf("%3d", combi(n, r));
    }
    printf("\n");
  }
}

int main() {
  paint();
  return 0;
} 

Java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 

public class Pascal extends JFrame { 
  public Pascal() { 
    setBackground(Color.white); 
    setTitle("巴斯卡三角形"); 
    setSize(520, 350); 
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    show(); 
  } 

  private long combi(int n, int r){ 
    int i; 
    long p = 1; 

    for(i = 1; i <= r; i++) 
      p = p * (n-i+1) / i; 
 
    return p; 
  } 

  public void paint(Graphics g) { 
    final int N = 12; 
    int n, r, t; 

    for(n = 0; n <= N; n++) { 
      for(r = 0; r <= n; r++) 
        g.drawString(" " + combi(n, r), 
          (N-n)*20 + r * 40, n * 20 + 50); 
    } 
  } 

  public static void main(String args[]) { 
    Pascal frm = new Pascal(); 
  } 
}