Pome资料库
Pome 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 返回首页

超长整数运算(大数运算)

说明

基于记忆体的有效运用,程式语言中规定了各种不同的资料型态,也因此变数所可以表达的最大整数受到限制,例如123456789123456789这样的 整数就不可能储存在long变数中(例如C/C++等),我们称这为long数,这边翻为超长整数(避免与资料型态的长整数翻译溷淆),或俗称大数运算。

解法

一个变数无法表示超长整数,则就使用多个变数,当然这使用阵列最为方便,假设程式语言的最大资料型态可以储存至65535的数好了,为了计算方便及符合使用十进位制的习惯,让每一个阵列元素可以储存四个位数,也就是0到9999的数,例如:

很多人问到如何计算像50!这样的问题,解法就是使用程式中的乘法函式,至于要算到多大,就看需求了。

如果您使用的是Java,那麽在java.lang下有BigInteger与BigDecimal可以直接进行大数运算。

由于使用阵列来储存数值,关于数值在运算时的加减乘除等各种运算、位数的进位或借位就必须自行定义,加、减、乘都是由低位数开始运算,而除法则是由高位数开始运算,这边直接提供加减乘除运算的函式供作参考,以下的N为阵列长度。

参考代码

C

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
void add(int *a, int *b, int *c) { 
  int i, carry = 0; 

  for(i = N - 1; i >= 0; i--) { 
    c[i] = a[i] + b[i] + carry; 
    if(c[i] < 10000) 
      carry = 0; 
    else { // 进位 
      c[i] = c[i] - 10000; 
      carry = 1; 
    } 
  } 
} 

void sub(int *a, int *b, int *c) { 
  int i, borrow = 0; 

  for(i = N - 1; i >= 0; i--) { 
    c[i] = a[i] - b[i] - borrow; 
    if(c[i] >= 0) 
      borrow = 0; 
    else { // 借位 
      c[i] = c[i] + 10000; 
      borrow = 1; 
    } 
  } 
} 

void mul(int *a, int b, int *c) { // b 为乘数 
  int i, tmp, carry = 0; 

  for(i = N - 1; i >=0; i--) { 
    tmp = a[i] * b + carry; 
    c[i] = tmp % 10000;  
    carry = tmp / 10000; 
  } 
} 

void div(int *a, int b, int *c) { // b 为除数 
  int i, tmp, remain = 0; 

  for(i = 0; i < N; i++) { 
    tmp = a[i] + remain; 
    c[i] = tmp / b; 
    remain = (tmp % b) * 10000; 
  } 
}

Java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
public class BigNumber {
  public static int[] add(int[] a, int[] b) { 
    int carry = 0;
    int[] c = new int[a.length];

    for(int i = a.length - 1; i >= 0; i--) { 
      c[i] = a[i] + b[i] + carry; 
      if(c[i] < 10000) 
        carry = 0; 
      else { // 进位 
        c[i] = c[i] - 10000; 
        carry = 1; 
      } 
    }
    
    return c;
  } 

  public static int[] sub(int[] a, int[] b) { 
    int borrow = 0; 
    int[] c = new int[a.length];
    
    for(int i = a.length - 1; i >= 0; i--) { 
      c[i] = a[i] - b[i] - borrow; 
      if(c[i] >= 0) 
        borrow = 0; 
      else { // 借位 
        c[i] = c[i] + 10000; 
        borrow = 1; 
      } 
    }
    
    return c;
  } 

  public static int[] mul(int[] a, int b) { // b 为乘数 
    int carry = 0; 
    int[] c = new int[a.length];
    
    for(int i = a.length - 1; i >=0; i--) { 
      int tmp = a[i] * b + carry; 
      c[i] = tmp % 10000;  
      carry = tmp / 10000; 
    } 
    
    return c;
  } 

  public static int[] div(int[] a, int b) { // b 为除数 
    int remain = 0; 
    int[] c = new int[a.length];

    for(int i = 0; i < a.length; i++) { 
      int tmp = a[i] + remain; 
      c[i] = tmp / b; 
      remain = (tmp % b) * 10000; 
    } 
    
    return c;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] a = {1234, 5678, 9910, 1923, 1124};
    int[] b = {1234, 5678, 9910, 1923, 1124};
    int[] c = BigNumber.add(a, b);
    
    for(int i = 0; i < c.length; i++) {
      System.out.print(c[i]);
    }
    System.out.println();
  }
}