Pome资料库
Pome 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 切换暗/亮/自动模式 返回首页

2(2N+1)魔方阵

说明

方阵的维度整体来看是偶数,但是其实是一个奇数乘以一个偶数,例如6X6,其中6=2X3,我们也称这种方阵与单偶数方阵。

解法

如果您会解奇数魔术方阵,要解这种方阵也就不难理解,首先我们令n=2(2m+1),并将整个方阵看作是数个奇数方阵的组合,如下所示:

首先依序将A、B、C、D四个位置,依奇数方阵的规则填入数字,填完之后,方阵中各行的和就相同了,但列与对角线则否,此时必须在A-D与C- B之间,作一些对应的调换,规则如下:

 1. 将A中每一列(中间列除外)的头m个元素,与D中对应位置的元素调换。
 2. 将A的中央列、中央那一格向左取m格,并与D中对应位置对调
 3. 将C中每一列的倒数m-1个元素,与B中对应的元素对调

举个实例来说,如何填6X6方阵,我们首先将之分解为奇数方阵,并填入数字,如下所示:

接下来进行互换的动作,互换的元素以不同颜色标示,如下:

由于m-1的数为0,所以在这个例子中,C-B部份并不用进行对调。

参考代码

C

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

#define N 6 
#define SWAP(x,y) {int t; t = x; x = y; y = t;} 

void magic_o(int [][N], int); 
void exchange(int [][N], int); 

int main(void) { 
  int square[N][N] = {0}; 
  int i, j; 

  magic_o(square, N/2); 
  exchange(square, N); 

  for(i = 0; i < N; i++) { 
    for(j = 0; j < N; j++) 
      printf("%2d ", square[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 

  return 0; 
} 

void magic_o(int square[][N], int n) { 
  int count, row, column; 

  row = 0; 
  column = n / 2; 

  for(count = 1; count <= n*n; count++) { 
    square[row][column] = count;      // 填A 
    square[row+n][column+n] = count + n*n; // 填B 
    square[row][column+n] = count + 2*n*n; // 填C 
    square[row+n][column] = count + 3*n*n; // 填D 
    if(count % n == 0) 
      row++; 
    else { 
      row = (row == 0) ? n - 1 : row - 1 ; 
      column = (column == n-1) ? 0 : column + 1; 
    } 
  } 
} 

void exchange(int x[][N], int n) { 
  int i, j; 
  int m = n / 4; 
  int m1 = m - 1; 

  for(i = 0; i < n/2; i++) { 
    if(i != m) {  
      for(j = 0; j < m; j++)     // 处理规则 1 
        SWAP(x[i][j], x[n/2+i][j]); 
      for(j = 0; j < m1; j++)     // 处理规则 2 
        SWAP(x[i][n-1-j], x[n/2+i][n-1-j]); 
    } 
    else { // 处理规则 3 
      for(j = 1; j <= m; j++) 
        SWAP(x[m][j], x[n/2+m][j]); 
      for(j = 0; j < m1; j++) 
        SWAP(x[m][n-1-j], x[n/2+m][n-1-j]); 
    } 
  } 
}

Java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
public class Matrix {
  public static int[][] magic22mp1(int n) {
    int[][] square = new int[n][n]; 

    magic_o(square, n/2); 
    exchange(square, n);     
    
    return square;
  }
  
  private static void magic_o(int[][] square, int n) {
    int row = 0; 
    int column = n / 2; 

    for(int count = 1; count <= n*n; count++) { 
      square[row][column] = count;      // 填A 
      square[row+n][column+n] = count + n*n; // 填B 
      square[row][column+n] = count + 2*n*n; // 填C 
      square[row+n][column] = count + 3*n*n; // 填D 
      if(count % n == 0) 
        row++; 
      else { 
        row = (row == 0) ? n - 1 : row - 1 ; 
        column = (column == n-1) ? 0 : column + 1; 
      } 
    }
  }
  
  private static void exchange(int[][] x, int n) {
    int i, j; 
    int m = n / 4; 
    int m1 = m - 1; 

    for(i = 0; i < n/2; i++) { 
      if(i != m) {  
        for(j = 0; j < m; j++)     // 处理规则 1 
          swap(x, i, j, n/2+i, j); 
        for(j = 0; j < m1; j++)     // 处理规则 2 
          swap(x, i, n-1-j, n/2+i, n-1-j); 
      } 
      else { // 处理规则 3 
        for(j = 1; j <= m; j++) 
          swap(x, m, j, n/2+m, j); 
        for(j = 0; j < m1; j++) 
          swap(x, m, n-1-j, n/2+m, n-1-j); 
      } 
    } 
  }
  
  private static void swap(int[][] number,
                int i, int j, int k, int l) {
    int t; 
    t = number[i][j]; 
    number[i][j] = number[k][l]; 
    number[k][l] = t;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int[][] magic = Matrix.magic22mp1(6);
    
    for(int k = 0; k < magic.length; k++) {
      for(int l = 0; l < magic[0].length; l++) {
        System.out.print(magic[k][l] + " ");
      }
      System.out.println();
     }
  }
}